CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3
PC3 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

  • P1

  • 04/03/2014 10:17

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo (trích đăng theo Điều 14 - Điều lệ Công ty).

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định (trích đăng theo Điều 27 - Điều lệ Công ty).

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp (trích đăng theo Điều 38 - Điều lệ Công ty).

Tổng giám đốc

Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao (trích đăng theo Điều 3 và Điều 35 - Điều lệ Công ty).

Phó Tổng giám đốc

Các Phó Tổng giám đốc được Tổng giám đốc phân công trực tiếp chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác của Công ty. Trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công, các Phó Tổng giám đốc được Tổng giám đốc ủy quyền thay mặt Tổng giám đốc để làm việc với các bên liên quan, ký các văn bản và tổ chức giải quyết những công việc được giao. Các Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật từ khâu đầu đến khâu cuối về quá trình thực hiện và kết quả thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn thuộc lĩnh vực đã được Tổng giám đốc phân công, ủy quyền (trích đăng theo Quy định phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty).

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng thực hiện nhiệm vụ theo chức năng đã được Nhà nước quy định tại Luật kế toán, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và theo sự phân công, ủy quyền của Tổng giám đốc. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật từ khâu đầu đến khâu cuối về quá trình thực hiện và kết quả thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn thuộc lĩnh vực đã được Tổng giám đốc phân công, ủy quyền (trích đăng theo Quy định phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty).

Phòng Hành chính - Nhân sự

Có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác tổ chức Quản trị nhân sự, Lao động tiền lương; Hành chính; Quảng bá thương hiệu; Văn hóa doanh nghiệp; pháp chế; tổ chức thực hiện công tác đền bù, tái định cư - môi trường dự án, công tác y tế, thi đua khen thưởng, thanh tra bảo vệ theo đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các hoạt động nội chính khác của Công ty (trích đăng theo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận của Công ty).

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

Có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác tổng hợp, báo cáo tình hình SX-KD; công tác hợp đồng và mua sắm vật tư, thiết bị cho dự án; Quản lý chung về công tác chuẩn bị sản xuất, quản lý kỹ thuật sản xuất; công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động (trích đăng theo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận của Công ty).

Phòng Kỹ thuật

Có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác Quản lý đầu tư xây dựng - công tác đấu thầu xây lắp; công tác thẩm tra, thẩm định các thủ tục đầu tư xây dựng: hồ sơ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình, đề cương khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án, tổng dự toán, dự toán .v.v…; Quản lý công tác liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong sản xuất; Công tác sáng kiến, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (trích đăng theo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận của Công ty).

Phòng Tài chính

Có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán, thanh quyết toán, quản lý cổ đông (trích đăng theo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận của Công ty).

Ban Quản lý dự án

Có chức năng thay mặt Công ty để thực hiện công tác quản lý dự án, giám sát thi công các dự án tại công trường đúng theo quy trình, quy phạm hiện hành và thực hiện một số công việc khác do Tổng giám đốc giao (trích đăng theo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận của Công ty).

Chi nhánh tại Kon Tum

Có chức năng thay mặt Công ty để tổ chức thực hiện công tác quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Đăk Pône và thực hiện một số công việc khác do Tổng giám đốc giao (trích đăng theo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận của Công ty).

Chi nhánh tại Quảng Trị

Có chức năng thay mặt Công ty để tổ chức thực hiện công tác quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 và thực hiện một số công việc khác do Tổng giám đốc giao (trích đăng theo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc giữa các bộ phận của Công ty).

BẢN QUYỀN © 2023 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3
Giấy phép số: 428/GP-STTTT ngày 10/05/2017 của Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Đà Nẵng
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Huy Khôi, Tổng Giám đốc Công ty

Trụ sở: 78A Duy Tân, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Văn phòng điều hành: Tầng 3, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 84.0236.2212545 Fax 84.0236.2221000 Email: pc3i@cpc.vn